NASZE SPECJALIZACJE

Kancelaria Kraków

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Służymy wsparciem dużym spółkom i małym firmom rodzinnym. Chętnie podejmujemy liczne działania pro publico bono, nie eksponując jednak szczególnie tego zakresu aktywności kancelarii, w myśl zasady:

„Acta Probant Se Ipsa – czyny mówią same za siebie”.

PRAWO ADMINISTRACYJNE / PRAWO KORPORACYJNE / WINDYKACJA / PRAWO PRACY / PRAWO CYWILNE / PRAWO BUDOWLANE / PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE / PRAWO SPÓŁDZIELCZE / PRAWO FINANSOWE / PRAWO KARNE

Organizujemy profesjonalne szkolenia dla Firm i ich pracowników, w oparciu o metody warsztatowe, na bazie starannie opracowanych materiałów szkoleniowych.

SZKOLENIA

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Kancelaria Kraków
Koncentrujemy się na zapewnieniu Klientom profesjonalnego wsparcia prawnego
w tematach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oferując również pomoc w poszukiwaniu doraźnych rozwiązań w sprawach bieżących.
Windykacja
sporządzenie wezwań do zapłaty; negocjacje z dłużnikami spółki;
sporządzanie projektów porozumień i ugód pozasądowych;
sporządzenie pozwu i reprezentacja w sądzie;
monitoring postępowań egzekucyjnych;
Prawo pracy
przygotowanie wzorów umów; bieżące doradztwo;
przygotowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, regulaminów wypłaty środków
z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
przygotowanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy;
wsparcie prawne w postępowaniach kontrolnych przed Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
reprezentację w mediacjach, postępowaniach przed Sądem Pracy, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym;
bieżący monitoring zmian przepisów dotyczących prawa pracy;
Prawo gospodarcze i handlowe
przygotowanie dokumentacji przetargowej;
rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również S-24;
przygotowanie protokołów Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu, Rad Nadzorczych;
przygotowanie wzorów uchwał, pełnomocnictw, list wspólników;
obsługa prawna procesu likwidacji spółek;
prawny due diligence w procesach przekształceń, przejęć i fuzji podmiotów;
rejestracja baz danych osobowych (GIODO);
sporządzanie umów i kontraktów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń finansowych (weksle, oświadczenia o podaniu się egzekucji, gwarancje bankowe, poręczenia, itp.);
Prawo administracyjne
reprezentowanie przed organami i sądami administracyjnymi;
sporządzenie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
sporządzenie odwołań;
Prawo korporacyjne
doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek,
obsługa posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych oraz Zgromadzeń Wspólników,
przygotowywanie umów inwestycyjnych;
przejęcia i nabycia podmiotów gospodarczych;
porządkowanie stanu prawnego w spółkach handlowych;
upadłość, układ i postępowanie naprawcze;
likwidacja spółek kończących działalność gospodarczą;
Prawo budowlane
przygotowywanie umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych;
pomoc prawna w uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń;
wsparcie i pomoc prawna w negocjacjach;
obsługa sporów sądowych w zakresie procesów inwestycyjnych;
Prawo spółdzielcze
udzielanie porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych;
sporządzaniu statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Spółdzielni;
prowadzeniu spraw sądowych;
wsparcie w negocjacjach;

WYŚLIJ ZAPYTANIE

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria Kraków
Każdy Klient, bez względu na rozmiar sprawy, jej wartość i czas trwania, może liczyć na kompetentną i merytoryczną poradę. Osoby fizyczne wspieramy w szczególności
w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy.
Prawo pracy
doradztwo w zakresie prawa pracy;
prowadzenie spraw pracowniczych przed sądami pracy;
opiniowanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
obsługa spraw związanych z ochroną rodzicielską;
prowadzenie postępowań przeciwko ZUS, związanych z odmową wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich;
Prawo rodzinne
przygotowywanie pozwów o rozwód, alimentacyjnych;
reprezentowanie klientów w sporach o podział majątku;
prowadzenie negocjacji;
Prawo cywilne
przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku;
reprezentowanie klientów w postępowaniach spadkowych;
doradztwo prawne w zakresie umów prawa cywilnego;
obsługa procesów odszkodowawczych (dochodzenie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty);
Inwestycje
przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości;
analizowanie i doradztwo w zakresie umów deweloperskich;
konsultacje notarialne;
Windykacja
reprezentowanie w sprawach sądowych o zapłatę;
udział w negocjacjach ugodowych;
monitorowanie postępowania egzekucyjnego;

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zapoznaj się z naszą Ofertą Szkoleń

Kancelaria Kraków

Dla właścicieli Firm, Wspólników, kadry zarządzającej, pracowników i specjalistów oferujemy profesjonalne szkolenia oparte na sprawdzonych metodach warsztatowych, starannie przygotowanych materiałach szkoleniowych i doświadczonej kadrze.

Kancelaria
Szkolenia

Masz jakieś pytanie?